ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

a3a
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
•    ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2018 r. trwającym do 31 października 2019 r.
•    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2018 r. trwającym do 30 września 2019 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2018 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2018 r.                   
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2017 r. do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2017 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2018 r.,
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2017 r., a obecnie jest zamknięta,
- kopię nakazów płatniczych za 2017 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2017 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
- zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2017 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

 

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

500

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 MOŻNA SKŁADAĆ:
za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LIPCA 2018 R.
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 SIERPNIA 2018 R.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI (DO 18 ROKU ŻYCIA) Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM DOCHODOWEGO
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- ksero umowy bądź umów o pracę – w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2017 roku do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 - w przypadku, gdy w 2017 roku członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu - w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2018 r.
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2017 roku, a obecnie jest zamknięta
- kopię nakazów płatniczych za 2017 rok - gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego)
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2017 r. – w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO (DO 18 ROKU ŻYCIA) BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO – należy złożyć jedynie wniosek.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w siedzibie GOPS pokój 113.
Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ:

300

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ:
za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LIPCA 2018 R.
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 SIERPNIA 2018 R.
Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.
Ostateczny termin składania wniosków – 30 LISTOPAD 2018 R.
Szczegółowe informacje oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można uzyskać w siedzibie GOPS pokój 113.
Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
•    ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2018 r. trwającym do 31 października 2019 r.
•    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2018 r. trwającym do 30 września 2019 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2018 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2018 r.                   
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2017 r. do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2017 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2018 r.,
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2017 r., a obecnie jest zamknięta,
- kopię nakazów płatniczych za 2017 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2017 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
- zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2017 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

Nabór pracownika na stanowisko - Asysten Rodzinny

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim poszukuje pracownika na stanowisko: pracownik socjalny

czytaj więcej

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2017 r. trwającym do 31 października 2018r.
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2017 r. trwającym do 30 września 2018r.

Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 11 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od 1 września br.)
W przypadku studentów uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 16 października br.

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przyjmowane będą w pok. nr 113

w poniedziałek od godz. 7.30 - do godz. 17.00
natomiast
od wtorku do piątku do godz. 13.00

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI (DO 18 ROKU ŻYCIA) Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM DOCHODOWEGO
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Nowy okres zaiłkowy 2015-2016

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2015 r. trwającym do 31 października 2016 r.

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2015 r. trwającym do 30 września 2016 r.

W związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok podatkowy 2014,  zaświadczenie z ZUS  o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. oraz resztę wymaganych dokumentów.

Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 10 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.)

W przypadku studentów uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 12 października br.

KIEROWNIK GOPS
(-) ALICJA KARMELITA

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  JEŻOWIE SUDECKIM
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
 
1. Nazwa i adres jednostki : Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 63 , 58-521 Jeżów Sudecki
2. Liczba miejsc: 1
3. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie , miesięcznie   40 godzin, w zależności od potrzeb rodzin,
 także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy .
w okresie  od  1 lipca  do 31  grudnia 2015r.

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko Asystent Rodziny 

Zapisy na półkolonie 2015

Zapraszamy     rodziców    i    dzieci na   spotkania   organizacyjne  w sprawie półkolonii, które  odbędą się :

Czytaj więcej: Zapisy na półkolonie 2015

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje, że realizowana jest KARTA DUŻEJ RODZINY.
Karta kierowana jest do rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia
- w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku niepełnosprawnych dzieci w umiarkowanym
lub znacznym stopniu
Do wniosku należy dołączyć:
-  ksero dowodu osoby wnioskującej
-  ksero skróconych aktów urodzenia dzieci
- zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki dla dzieci powyżej 18 r.ż. i orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności

Wypełnione Karty przyjmowane są  w pok. Nr 118 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013,poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Podstawy ochrony  mienia”  
Termin realizacji zamówienia :      sierpień  – listopad    2014 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Pracownik ochrony mienia”  dla  jednej osoby, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu.
 Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe -Podstawy ochrony mienia”.  
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem    pod    nr 75 7132254   w  terminie   do  6 czerwca 2014   r.  do godz. 15.30. 
   
Alicja Karmelita
(-)   Kierownik GOPS

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2013 r. trwającym do 31 października 2014 r.

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2013 r. trwającym do 30 września 2014 r.
W związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok podatkowy 2012, zaświadczenie z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. oraz resztę wymaganych dokumentów.
Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 10 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.)
W przypadku studentów należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 11 października br.
                                                                                                                    
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą w pok. nr 119 do godz. 13.00 natomiast w dniach od 14.10.2013 r. do 18.10.2013 r. do godz. 17.00

Wakacji czas

Na dwóch turnusach  kolonijnych wypoczywa   57 dzieci z gminy  Jeżów Sudecki.  16 osób przebywa w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym Kameleon ,   położonym przy ul. Wczasowej 2 w Międzywodziu. Czas trwania turnusu od 6 do 19 sierpnia b.r. Kolejnym miejscem, do którego wyjechało 41 dzieci  to Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POMET w Niechorzu. Tutaj koloniści  „zabawią” od 14 do 27 sierpnia b.r.

Konferencja „Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet„

lekarz_660„Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet” to temat konferencji zorganizowanej  w dniu 26 kwietnia b.r.  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem  konferencji było przypomnienie konieczności osobistego dbania o zdrowie oraz korzystania z badań profilaktycznych. Tematem była profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi. W przypadku tej  choroby  zasadnicze znaczenie ma jak najwcześniejsze jej  wykrycie i leczenie. Właśnie z tego powodu realizowane są obecnie bezpłatne krajowe Populacyjne Programy: Profilaktyki i Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Prelegentami byli : Pan Zbigniew Markiewicz – onkolog  oraz Pani Irena Godlewska – przewodnicząca Karkonoskiego Klubu Amazonek , którzy wielokrotnie powtarzali, że rak wcześnie wykryty jest uleczalny i trzeba robić wszystko by go pokonać. Udzielono wskazówek do przygotowania się do badań specjalistycznych oraz do samodzielnych badań piersi. Dla uczestniczek spotkania przygotowano materiały informacyjne .

Zapytanie ofertowe

W  związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Koordynacja projektem systemowym „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki „ Termin realizacji zamówienia : styczeń – grudzień 2012. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert . Inne istotne warunki zamówienia - Zamówienie obejmuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz koordynacją realizacji projektu. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe na Koordynację projektu systemowego „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 23 grudnia  2011 r. do godz. 15.30.


Alicja Karmelita Kierownik GOPS

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.