O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje, że realizowana jest KARTA DUŻEJ RODZINY.
Karta kierowana jest do rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia
- w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku niepełnosprawnych dzieci w umiarkowanym
lub znacznym stopniu
Do wniosku należy dołączyć:
-  ksero dowodu osoby wnioskującej
-  ksero skróconych aktów urodzenia dzieci
- zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki dla dzieci powyżej 18 r.ż. i orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności

Wypełnione Karty przyjmowane są  w pok. Nr 118 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013,poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Podstawy ochrony  mienia”  
Termin realizacji zamówienia :      sierpień  – listopad    2014 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Pracownik ochrony mienia”  dla  jednej osoby, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu.
 Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe -Podstawy ochrony mienia”.  
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem    pod    nr 75 7132254   w  terminie   do  6 czerwca 2014   r.  do godz. 15.30. 
   
Alicja Karmelita
(-)   Kierownik GOPS

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2013 r. trwającym do 31 października 2014 r.

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2013 r. trwającym do 30 września 2014 r.
W związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok podatkowy 2012, zaświadczenie z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. oraz resztę wymaganych dokumentów.
Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 10 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.)
W przypadku studentów należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 11 października br.
                                                                                                                    
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą w pok. nr 119 do godz. 13.00 natomiast w dniach od 14.10.2013 r. do 18.10.2013 r. do godz. 17.00

Wakacji czas

Na dwóch turnusach  kolonijnych wypoczywa   57 dzieci z gminy  Jeżów Sudecki.  16 osób przebywa w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym Kameleon ,   położonym przy ul. Wczasowej 2 w Międzywodziu. Czas trwania turnusu od 6 do 19 sierpnia b.r. Kolejnym miejscem, do którego wyjechało 41 dzieci  to Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POMET w Niechorzu. Tutaj koloniści  „zabawią” od 14 do 27 sierpnia b.r.

Konferencja „Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet„

lekarz_660„Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet” to temat konferencji zorganizowanej  w dniu 26 kwietnia b.r.  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem  konferencji było przypomnienie konieczności osobistego dbania o zdrowie oraz korzystania z badań profilaktycznych. Tematem była profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi. W przypadku tej  choroby  zasadnicze znaczenie ma jak najwcześniejsze jej  wykrycie i leczenie. Właśnie z tego powodu realizowane są obecnie bezpłatne krajowe Populacyjne Programy: Profilaktyki i Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Prelegentami byli : Pan Zbigniew Markiewicz – onkolog  oraz Pani Irena Godlewska – przewodnicząca Karkonoskiego Klubu Amazonek , którzy wielokrotnie powtarzali, że rak wcześnie wykryty jest uleczalny i trzeba robić wszystko by go pokonać. Udzielono wskazówek do przygotowania się do badań specjalistycznych oraz do samodzielnych badań piersi. Dla uczestniczek spotkania przygotowano materiały informacyjne .

Zapytanie ofertowe

W  związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Koordynacja projektem systemowym „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki „ Termin realizacji zamówienia : styczeń – grudzień 2012. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert . Inne istotne warunki zamówienia - Zamówienie obejmuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz koordynacją realizacji projektu. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe na Koordynację projektu systemowego „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 23 grudnia  2011 r. do godz. 15.30.


Alicja Karmelita Kierownik GOPS

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2011 r. trwającym do 31 października 2012

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2011 r. trwającym do 30 września 2012

rodzinaW związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach za rok podatkowy 2010 oraz resztę wymaganych dokumentów. Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 9 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2011/2012. (zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.) W przypadku studentów (legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 12 października br.

STYPENDIA 2011

stypendiaWnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2011, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października b.r. Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej . Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy  socjalni.

KOLONIA - PUSTKOWO

morzeWrócili zadowoleni koloniści , którzy przebywali  w dniach od  2 do  16 sierpnia b.r.  w Pustkowie nad Bałtykiem. Wszyscy zadowoleni i opaleni oraz rozżaleni, że kolonia już  dobiegła końca. Kolonie finansowane były z budżetu państwa. 

NA PÓŁKOLONII WYPOCZYWAMY I PYSZNE OBIADKI ZJADAMY…

kolonieNa półkoloniach, organizowanych  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Zapobiegania Alkoholizmowi   oraz  Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii,   jednym z elementów zajęć były gry i zabawy zarówno o charakterze integracyjnych, jak i sportowo-rekreacyjnym. Odbywały się wycieczki do Western City, do Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu,  na Wzgórze Krzywoustego w Jeleniej Górze , do Pilichowic – elektrownia wodna , do Jawora  na basen. Ważnym  elementem  półkolonii  był obiad. Apetyty dopisywały wszystkim dzieciom. Smaczne posiłki ufundowała Restauracja Orient Express w Jeleniej Górze. 

NESTOR 2011

Dnia 13.06.2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim odbyło się szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu?”. Spotkanie zostało  zorganizowane   w ramach Wojewódzkiego Programu Nestor 2011. W ramach  szkolenia z zakresu opieki nad osobą starszą w domu wykładowca przybliżył  teoretyczną wiedzę dotyczącą fizjologicznych procesów związanych ze starzeniem się organizmu człowieka. Zostały omówione również główne problemy występujące w czasie trwania opieki nad osobami starszymi w domu. Ukazano sposoby ich rozwiązania i możliwości ich zapobiegania. Zaprezentowano również metody skutecznej pielęgnacji osób zależnych. osstarszePrzedstawiono sposoby ułatwiające     zachowanie właściwej higieny osobistej,  karmienie, pomocy w przemieszczaniu się, możliwości pielęgnacji ran. Zademonstrowano także metody ułatwiające łatwiejsze przenoszenie  i zmianę pozycji osób leżących. Podczas szkolenia uczestnicy zostali poinformowani o sposobach aranżacji przemieszczeń tak, aby dostosować je do potrzeb osób zależnych. Ukazano możliwości uzyskania wsparcia i pomocy dla opiekuna w instytucjach pomocowych, medycznych   oraz sposoby pozyskiwania dofinansowania z PFRON na sprzęt rehabilitacyjny i dostosowanie  architektury domu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedstawione zostały przykładowe ceny za specjalistyczny sprzęt oraz ich dostępność na rynku medycznym. W czasie trwania szkolenia poruszano tematy związane z organizacją dnia osoby zależnej. Wskazano potrzebę umożliwienia osobom starszym kontaktu z otoczeniem i innymi ludźmi oraz uzyskania maksymalnej samodzielności. Podkreślono istotę zapewnienia osobom zależnym kontaktu emocjonalnego bliskimi, tak by czuli się ważni i potrzebni. Przedstawiono główne problemy występujące w komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ukazano sposoby umożliwiające nawiązanie kontaktu z osobami zależnymi. Podczas spotkania podkreślono również wagę dbania o zdrowie psychiczne i fizycznie osób zajmujących się długotrwałą opieką ludzi zależnych.