Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2011 r. trwającym do 31 października 2012

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2011 r. trwającym do 30 września 2012

rodzinaW związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach za rok podatkowy 2010 oraz resztę wymaganych dokumentów. Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 9 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2011/2012. (zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.) W przypadku studentów (legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 12 października br.

STYPENDIA 2011

stypendiaWnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2011, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października b.r. Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej . Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy  socjalni.

KOLONIA - PUSTKOWO

morzeWrócili zadowoleni koloniści , którzy przebywali  w dniach od  2 do  16 sierpnia b.r.  w Pustkowie nad Bałtykiem. Wszyscy zadowoleni i opaleni oraz rozżaleni, że kolonia już  dobiegła końca. Kolonie finansowane były z budżetu państwa. 

NA PÓŁKOLONII WYPOCZYWAMY I PYSZNE OBIADKI ZJADAMY…

kolonieNa półkoloniach, organizowanych  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Zapobiegania Alkoholizmowi   oraz  Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii,   jednym z elementów zajęć były gry i zabawy zarówno o charakterze integracyjnych, jak i sportowo-rekreacyjnym. Odbywały się wycieczki do Western City, do Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu,  na Wzgórze Krzywoustego w Jeleniej Górze , do Pilichowic – elektrownia wodna , do Jawora  na basen. Ważnym  elementem  półkolonii  był obiad. Apetyty dopisywały wszystkim dzieciom. Smaczne posiłki ufundowała Restauracja Orient Express w Jeleniej Górze. 

NESTOR 2011

Dnia 13.06.2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie Sudeckim odbyło się szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu?”. Spotkanie zostało  zorganizowane   w ramach Wojewódzkiego Programu Nestor 2011. W ramach  szkolenia z zakresu opieki nad osobą starszą w domu wykładowca przybliżył  teoretyczną wiedzę dotyczącą fizjologicznych procesów związanych ze starzeniem się organizmu człowieka. Zostały omówione również główne problemy występujące w czasie trwania opieki nad osobami starszymi w domu. Ukazano sposoby ich rozwiązania i możliwości ich zapobiegania. Zaprezentowano również metody skutecznej pielęgnacji osób zależnych. osstarszePrzedstawiono sposoby ułatwiające     zachowanie właściwej higieny osobistej,  karmienie, pomocy w przemieszczaniu się, możliwości pielęgnacji ran. Zademonstrowano także metody ułatwiające łatwiejsze przenoszenie  i zmianę pozycji osób leżących. Podczas szkolenia uczestnicy zostali poinformowani o sposobach aranżacji przemieszczeń tak, aby dostosować je do potrzeb osób zależnych. Ukazano możliwości uzyskania wsparcia i pomocy dla opiekuna w instytucjach pomocowych, medycznych   oraz sposoby pozyskiwania dofinansowania z PFRON na sprzęt rehabilitacyjny i dostosowanie  architektury domu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedstawione zostały przykładowe ceny za specjalistyczny sprzęt oraz ich dostępność na rynku medycznym. W czasie trwania szkolenia poruszano tematy związane z organizacją dnia osoby zależnej. Wskazano potrzebę umożliwienia osobom starszym kontaktu z otoczeniem i innymi ludźmi oraz uzyskania maksymalnej samodzielności. Podkreślono istotę zapewnienia osobom zależnym kontaktu emocjonalnego bliskimi, tak by czuli się ważni i potrzebni. Przedstawiono główne problemy występujące w komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ukazano sposoby umożliwiające nawiązanie kontaktu z osobami zależnymi. Podczas spotkania podkreślono również wagę dbania o zdrowie psychiczne i fizycznie osób zajmujących się długotrwałą opieką ludzi zależnych.