ue2011a

Zakończenie 2010- "Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki"

Dnia 14 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu pn. „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  W spotkaniu uczestniczyli Beneficjenci ostateczni, pracownicy GOPS oraz sekretarz gminy, Pan Ryszard Wach. Uczestnicy projektu wykazali zadowolenie z działań wynikających z przebiegu Projektu, co zachęca do dalszego ubiegania się o środki na kolejny projekt w roku 2011.