ue2011a

Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki - edycja I – 2008 r.

Po przeprowadzonej diagnozie sytuacji społeczno-ekonomicznej w obszarze integracji społecznej gminy, można stwierdzić, że jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest  długotrwałe bezrobocie, a w konsekwencji pogarszająca się sytuacja materialna osób  pozostających bez pracy. Stanowi to poważny problem nie tylko społeczny ale i  gospodarczy   w całej Polsce. Pomoc wypłacana takiej osobie  przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi pasywną formę zabezpieczenia społecznego i nie prowadzi   do trwałego polepszenia  sytuacji bezrobotnego. Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wychodząc naprzeciw nowym możliwościom , jakie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przystąpił do realizacji  projektu pod nazwą „ Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” . Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w gminie. Osoby bezrobotne, zakwalifikowane do projektu, mają możliwość  uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych  ( opiekun osób starszych ) , nowych umiejętności ( prawo jazdy) a także naukę autoprezentacji, przydatnych w skutecznym poszukiwaniu pracy.