ue2011a

„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” – IV edycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim kolejny rok realizuje projekt systemowy „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.   Do projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zakwalifikowano 4 kobiety i 1 mężczyznę.

Uczestnicy projektu korzystają z : -  poradnictwa psychologicznego; -  treningów kompetencji i umiejętności społecznych; - kursów zawodowych; -  warsztatów osobistego rozwoju i poradnictwa zawodowego. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszelkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.