ue2011a

„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” – V edycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim już po raz piąty realizuje projekt systemowy „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i doradcy zawodowego, jak również z treningów kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy będą mieli również możliwość nabycia nowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, a także umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie umożliwi osobom długotrwale bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym zwiększenie szans na rynku pracy, podniesienie kompetencji życiowych oraz umiejętności społecznych. Do tegorocznego projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zakwalifikowano  8 osób, w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn. Wybrano te osoby, które wymagają aktywizacji i wyrażają gotowość udziału w projekcie. Poszczególne działania zostały dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów przy jednoczesnym uwzględnieniu dążenia do strategicznych celów równości płci.Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.