ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: WARSZTATY OSOBISTEGO ROZWOJU .Termin realizacji zamówienia : maj  -  lipiec    2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert . Inne istotne warunki zamówienia - Grupowe warsztaty osobistego rozwoju  dla 8 osobowej grupy ( 36 godzin) w siedzibie zamawiającego oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla 8 osób, po 2 godziny każda . Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w siedzibie wykonawcy usługi.  Sposób przygotowania oferty :  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe na Warsztaty Osobistego Rozwoju”.  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 2 maja  2012   r. do godz. 15.30.
Alicja Karmelita - Kierownik GOPS