ue2011a

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

W dniu 30 listopada 2012  r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, Wójt gminy – Pan Edward Dudek, Sekretarz gminy – Pan Ryszard Wach oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację przedsięwzięcia i przedstawiciele sołectw: Pani Teresa Mitka –  Sołtys Jeżowa Sudeckiego, Pan Marian Tyka – Sołtys Siedlęcina,  Pan Adolf Rozum – Sołtys Czernicy, Pan Bogusław Salus  - Sołtys Dziwiszowa, zaangażowani w pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy, w trakcie realizacji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów zawodowych, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem, jak również mogli uczestniczyć w warsztatach rozwoju osobistego.

Udział w projekcie „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”  dał  szansę uczestnikom zmianę kwalifikacji zawodowych,  wzbogacenie swojej wiedzy, co w efekcie może przyczynić się do ich powrotu na otwarty rynek pracy i zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Wszyscy uczestnicy projektu wykazali zadowolenie i satysfakcję z przebiegu projektu  „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”.