ue2011a

VI edycja projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim już po raz szósty realizuje projekt systemowy  pt. „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”.
Tegoroczna edycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1.
W szóstej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”  bierze udział pięć osób – dwoje mężczyzn i trzy kobiety –  zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności.
Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań będą mogli skorzystać
z bezpłatnych porad psychologa w trakcie indywidualnej terapii psychospołecznej. Ponadto w/w osoby będą uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez  doradcę zawodowego, które będą szansą rozwinięcia odpowiednich kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do sprawnego poruszania się na otwartym rynku pracy.
Osoby biorące udział w projekcie „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”  będą miały również możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo
w kursach zawodowych, które zostały dobrane do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników.
Udział w projekcie umożliwi osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym zwiększenie szans na rynku pracy, podniesienie kompetencji życiowych oraz umiejętności społecznych, a dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską wszystkie formy wsparcia oferowane są uczestnikom bezpłatne.