ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
WARSZTATY OSOBISTEGO ROZWOJU
Termin realizacji zamówienia : lipiec   -  wrzesień    2013
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – Grupowy trening kompetencji i umiejętności osobistych dla 5 osobowej grupy ( 32 godziny) w siedzibie zamawiającego oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych służących readaptacji społecznej i zawodowej wraz z diagnozą zasobów dla 5  osób indywidualnie , po 2 godziny  z każdą osobą.
Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w siedzibie wykonawcy usługi. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe –Warsztaty osobistego rozwoju”.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem  -  nr 75 7132254
w terminie do dnia 12 lipca    2013   r. do godz. 15.30.