ue2011a

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na   zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Warsztaty Osobistego Rozwoju odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę    złożoną    przez     Prywatne      Centrum     Kształcenia   Kadr    w Jeleniej Górze     ul. Mickiewicza 10.