ue2011a

„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” – VII edycja

„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” – VII edycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podobnie, jak w latach ubiegłych, realizuje projekt systemowy „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”. Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Uczestnicy projektu, w ramach zaplanowanych działań, będą mogli skorzystać
z bezpłatnych porad psychologa i doradcy zawodowego, jak również wziąć udział w kursach zawodowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwijanie aktywnych form integracji społecznej.
Do tegorocznego projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zakwalifikowano 
6 osób, w tym 5 kobiet i 1 mężczyznę. Wszystkie te osoby wymagają aktywizacji społecznej
i zawodowej oraz wyrażają gotowość udziału w projekcie. Poszczególne działania zostały dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu dążenia do strategicznych celów równości płci.
Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.