ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Kurs prawa jazdy kat.B dla  czterech osób

Termin realizacji zamówienia :  czerwiec   -   grudzień     2014
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Inne istotne warunki zamówienia – zamówienie obejmuje kurs prawa jazdy kat. B  ( część teoretyczna i praktyczna)  dla czterech osób . Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy.

Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  - Kurs prawa jazdy kat.B ”.
Ofertę    złożyć    można    osobiście    u    zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną    na     adres   gopsjezow@wp. pl      lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do   6 czerwca 2014   r. do godz. 15.30.

                                                                                                                                                                                                   
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita