ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt    8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr2013, poz.907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

Przeprowadzenie kursu  „Operator koparko-ładowarki”  
Termin realizacji zamówienia :      lipiec – październik     2014
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Operator koparko-ładowarki”  dla  jednej osoby , w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Operator koparko-ładowarki” .
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,     pocztą    elektroniczną na    adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub    faksem    pod    nr    75 7132254  w terminie do dnia   6 czerwca 2014   r. do godz. 15.30. 
   
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita