ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

WARSZTATY OSOBISTEGO ROZWOJU  

 

Termin realizacji zamówienia :  lipiec    -  sierpień   2014 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Inne istotne warunki zamówienia: Grupowy  trening  kompetencji  i umiejętności    osobistych  dla  6 osobowej grupy ( 32 godziny) w siedzibie zamawiającego oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych służących readaptacji społecznej i zawodowej wraz z diagnozą zasobów dla 6  osób indywidualnie , po 2 godziny  z każdą osobą.
Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w siedzibie wykonawcy usługi . Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy.

Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  -„Warsztaty Osobistego Rozwoju”.
Ofertę    złożyć    można    osobiście    u    zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną  na  adres  gopsjezow@wp. pl  lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do  26 czerwca 2014   r. do godz. 15.30.

                                                                                                                                                                                                    
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita