ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: 
Terapia    psychospołeczna    -    indywidualna
Termin realizacji zamówienia :  lipiec    -  grudzień   2014 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Inne istotne warunki zamówienia:   Terapia psychospołeczna  - indywidualna dla  6  osób  w  wymiarze po 12  godzin na osobę.
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  -„Terapia psychospołeczna”.
Ofertę    złożyć    można    osobiście    u    zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną    na     adres      gopsjezow@wp. pl      lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do  26 czerwca 2014   r. do godz. 15.30.

                                                                                                                                                                                                    
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita