ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Terapia psychospołeczna
Termin realizacji zamówienia : lipiec   -  grudzień    2013
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia –Terapia psychospołeczna  indywidualna  dla 5 osób  w siedzibie zamawiającego  , po 14  godzin  z każdą osobą.

Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe –Terapia psychospołeczna ”.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem  -  nr 75 7132254
w terminie do dnia 12 lipca    2013   r. do godz. 15.30.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
WARSZTATY OSOBISTEGO ROZWOJU
Termin realizacji zamówienia : lipiec   -  wrzesień    2013
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – Grupowy trening kompetencji i umiejętności osobistych dla 5 osobowej grupy ( 32 godziny) w siedzibie zamawiającego oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych służących readaptacji społecznej i zawodowej wraz z diagnozą zasobów dla 5  osób indywidualnie , po 2 godziny  z każdą osobą.
Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w siedzibie wykonawcy usługi. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe –Warsztaty osobistego rozwoju”.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem  -  nr 75 7132254
w terminie do dnia 12 lipca    2013   r. do godz. 15.30.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: 
Kurs prawa jazdy kat.B dla trzech osób

Termin realizacji zamówienia :  lipiec  -   grudzień     2013
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – zamówienie obejmuje kurs prawa jazdy kat. B  ( część teoretyczna i praktyczna)  dla trzech osób . Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy.

Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  - Kurs prawa jazdy kat.B ”.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do dnia 12 lipca  2013   r. do godz. 15.30.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Podstawy ochrony  mienia”  
Termin realizacji zamówienia :      sierpień  – listopad    2013 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Pracownik ochrony mienia”  dla  jednej osoby, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe -Podstawy ochrony mienia”.  
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 12 lipca  2013   r. do godz. 15.30.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Stylizacja paznokci i wizażu”  
Termin realizacji zamówienia :   sierpień  – listopad     2013 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Stylizacja paznokci i wizażu”  dla  jednej osoby, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu oraz pakietu stylisty ( lampa i zestaw akcesoriów do wykonywania stylizacji i przedłużania paznokci ) . Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe – „Stylizacja paznokci i wizażu”  .
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 12lipca  2013   r. do godz. 15.30. 
 

VI edycja projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim już po raz szósty realizuje projekt systemowy  pt. „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”.
Tegoroczna edycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1.
W szóstej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”  bierze udział pięć osób – dwoje mężczyzn i trzy kobiety –  zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności.
Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań będą mogli skorzystać
z bezpłatnych porad psychologa w trakcie indywidualnej terapii psychospołecznej. Ponadto w/w osoby będą uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez  doradcę zawodowego, które będą szansą rozwinięcia odpowiednich kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do sprawnego poruszania się na otwartym rynku pracy.
Osoby biorące udział w projekcie „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”  będą miały również możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo
w kursach zawodowych, które zostały dobrane do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników.
Udział w projekcie umożliwi osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym zwiększenie szans na rynku pracy, podniesienie kompetencji życiowych oraz umiejętności społecznych, a dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską wszystkie formy wsparcia oferowane są uczestnikom bezpłatne.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

W dniu 30 listopada 2012  r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, Wójt gminy – Pan Edward Dudek, Sekretarz gminy – Pan Ryszard Wach oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację przedsięwzięcia i przedstawiciele sołectw: Pani Teresa Mitka –  Sołtys Jeżowa Sudeckiego, Pan Marian Tyka – Sołtys Siedlęcina,  Pan Adolf Rozum – Sołtys Czernicy, Pan Bogusław Salus  - Sołtys Dziwiszowa, zaangażowani w pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy, w trakcie realizacji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów zawodowych, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem, jak również mogli uczestniczyć w warsztatach rozwoju osobistego.

Udział w projekcie „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”  dał  szansę uczestnikom zmianę kwalifikacji zawodowych,  wzbogacenie swojej wiedzy, co w efekcie może przyczynić się do ich powrotu na otwarty rynek pracy i zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Wszyscy uczestnicy projektu wykazali zadowolenie i satysfakcję z przebiegu projektu  „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”.