ue2011a

Prelekcje w ramach projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

W dniu 26.10.2012 r., w ramach realizacji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, zostały zorganizowane dwie prelekcje pt. „Odpowiedzialne rodzicielstwo jako integralny etap dojrzałości seksualnej” oraz „Osoba starsza w domu – co to oznacza dla domowników”. Prelekcja „Odpowiedzialne rodzicielstwo jako integralny etap dojrzałości seksualnej” odbyła się w odpowiedzi na potrzebę edukacji seksualnej młodzieży, jak i ich opiekunów.  Pierwsza część spotkania zorganizowana została tylko dla uczniów klas gimnazjalnych i miała na celu ukazanie młodym ludziom odpowiedzialnej postawy za przyszłą rodzinę oraz wyposażanie ich w niezbędną wiedzę dotyczącą odpowiedzialnych zachowań seksualnych. Podczas drugiej części spotkania, która została przeznaczona dla uczestniczek projektu i ich otoczenia, przeprowadzono prelekcję zarówno z tematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa, jak również odbył się wykład pt. „Osoba starsza w domu – co to oznacza dla domowników”. Prelekcje skierowane zarówno do młodzieży gimnazjalnej, jak i uczestniczek projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” oraz ich otoczenia, zostały  współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wieczór kulturalny

W ramach realizacji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” został zorganizowany „Wieczór kulturalny”, podczas którego uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin mogli obejrzeć przedstawienie w jeleniogórskim Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida pt. „Wojna bajek”.  Przedstawienie stanowiło niezwykłą atrakcję dla najmłodszych. Dla niektórych dzieci było to pierwsze spotkanie z teatrem.  Obcowanie ze sztuką stanowi bardzo ważny element w rozwoju społecznym i emocjonalnym każdego człowieka. Dzięki sztuce „Wojna bajek” dzieci, jak również dorośli, mogli uświadomić sobie jaką rolę w funkcjonowaniu człowieka odgrywa książka i jakie zagrożenia niesie ze sobą życie, w którym dominuje tylko telewizja i komputer, jako jedyny sposób spędzania wolnego czasu. W ramach wyjścia do teatru wszystkim uczestnikom zapewniono transport. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.

Aleksandra Pieczyska

„Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi”

W ramach realizacji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zapewniono dzieciom uczestników biorących udział w szkoleniach i warsztatach, profesjonalną opiekę. Podczas zajęć dzieci miały okazję uczestniczyć w aktywnym słuchaniu i poznawaniu literatury dziecięcej. Obcowanie ze światem książki daje dziecku możliwość kontaktu  z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu. To także okazja do stymulacji szybszego rozwoju dzieci oraz wzbogacenia  zasobu ich słownictwa. Głośne czytanie  rozwija u dzieci aktywność poznawczą,  uczy wartości moralnych, pozwala poszerzyć wiedzę ogólną a także poprawić koncentrację. Zajęcia z zakresu biblioterapii mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie z różnymi problemami dnia codziennego. Powodują wzrost samoświadomości, empatii, szacunku wobec siebie.  Ułatwiają określenie własnej tożsamości i poprawiają kompetencje społeczne poprzez lepsze nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Biblioterapia pomaga również dzieciom zrozumieć ich własne emocje, redukować stres, pozbyć się lęku i poczucia osamotnienia. Świat bajek i baśni to doskonała okazja by rozbudzić zainteresowania a także szansa na swobodną ekspresję własnych przeżyć. Zajęcia z książką połączone zostały z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, tak by uatrakcyjnić dzieciom czas i stworzyć im jak najbardziej optymalne środowisko, w którym zaistnieje szansa na pełne wsparcie ich rozwoju, pobudzenie intelektu i wyobraźni.  Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.

Realizacja projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

W ramach realizacji piątej edycji projektu „Nowa szansa w Gminie Jeżów Sudecki” uczestnicy zakończyli udział w warsztatach rozwoju osobistego i poradnictwa zawodowego. W obecnej chwili grupa bierze udział w kursach zawodowych, które zostały indywidualnie dobrane do potrzeb każdego uczestnika projektu.
Dzięki projektowi  „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” uczestnicy mają szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, które umożliwią sprawniejsze poruszanie się na otwartym rynku pracy. W ramach projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zorganizowano następujące kursy:
- Operator koparko-ładowarki wszystkich typów kl.III,
- Kurs prawa jazdy kat. B,
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia,
- Stylizacja paznokci i wizażu,
- Kucharz małej gastronomii z podstawami cateringu z obsługą kasy fiskalnej.
 Uczestnicy projektu i ich najbliższe otoczenie zostali objęci pomocą psychologa. Zainteresowani  uczestniczą w indywidualnej terapii psychospołecznej, która ma na celu ukazanie uczestnikom projektu sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zmianę nastawienia do życia, lepsze poznanie siebie, analizę swoich obaw i problemów, tak by skutecznie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.
Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, a także umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie umożliwi osobom długotrwale bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym zwiększenie szans na rynku pracy, podniesienie kompetencji życiowych oraz umiejętności społecznych. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.

Realizacja kursu prawa jazdy kat. B

Grupa uczestników V edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” w czerwcu br. rozpoczęła kurs prawa jazdy kat. B. Ukończenie kursu prawa  jazdy przyczyni  się do  zwiększenia  mobilności uczestników projektu, zdobycia  nowych umiejętności, które mogą zadecydować o większej konkurencyjności na otwartym rynku pracy. W ramach kursu uczestnicy realizują 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazd. Wszystkie osoby mają  zapewnione badania lekarskie oraz materiały szkoleniowe. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz państwowym. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs prawa jazdy oferowany jest bezpłatnie Uczestniczkom projektu.

Przeprowadzenie kursu „Stylizacja paznokci i wizażu”

Zapytanie ofertowe. W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Stylizacja paznokci i wizażu”

  
Termin realizacji zamówienia :   wrzesień – listopad     2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Stylizacja paznokci i wizażu”  dla  dwóch osób, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu oraz pakietu stylisty ( lampa i zestaw akcesoriów do wykonywania stylizacji i przedłużania paznokci ) . Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe – „Stylizacja paznokci i wizażu”  .
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 24 sierpnia 2012   r. do godz. 15.30. 

Alicja Karmelita -  Kierownik GOPS

Przeprowadzenie kursu „Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia”

Zapytanie ofertowe. W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia”  

Termin realizacji zamówienia :      sierpień  – wrzesień 2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia”  dla  dwóch osób, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe - Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia”  
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 5 sierpnia 2012   r. do godz. 15.30. 

Alicja Karmelita - Kierownik GOPS