ue2011a

Przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii z podstawami cateringu i obsługą kasy fiskalnej”

Zapytanie ofertowe .W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Kucharz małej gastronomii z podstawami cateringu i obsługą kasy fiskalnej”  

Termin realizacji zamówienia :  wrzesień  - listopad 2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Kucharz małej gastronomii z podstawami cateringu i obsługą kasy fiskalnej”  dla 4  osób, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe –„ Kucharz małej gastronomii z podstawami cateringu i obsługą kasy fiskalnej”  
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 22 sierpnia 2012   r. do godz. 15.30. 

Alicja Karmelita - Kierownik GOPS

Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi

Zapytanie  ofertowe. W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.Nr  164/2006, poz. 1163 ze zm.)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi  : Organizacja i prowadzenie zajęć  z dziećmi   

                                        
Termin realizacji zamówienia :  wrzesień   –  grudzień   2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia  - Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi
w wymiarze 140 godzin  
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić   w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  -  Organizacja i prowadzenie zajęć  z dziećmi ”.
 Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem pod nr 75 7132254
w terminie do dnia  24 sierpnia  r. do godz. 15.30.

Alicja Karmelita-Kierownik   GOPS

„W stolicy Dolnego Śląska” - wyjazd integracyjny

W ramach realizacji projektu „Nowa szansa w Gminie Jeżów Sudecki” w dniu 26.06.2012 r. odbył się wyjazd integracyjny do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia.  W imprezie wzięli udział uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin. Grupa pod opieką licencjonowanego przewodnika zwiedzała zabytki Ostrowa Tumskiego, z którego udała się parostatkiem „Nereida” do przystani wrocławskiego ZOO. Podczas rejsu uczestnicy projektu mogli podziwiać uroki miasta od strony Odry. Ogromną atrakcją - szczególnie dla najmłodszych uczestników wyjazdu integracyjnego - był kilkugodzinny pobyt w Ogrodzie Zoologicznym, gdzie była okazja podglądać życie egzotycznych zwierząt i doświadczyć ciekawej lekcji przyrody. W trakcie wyjazdu do stolicy Dolnego Śląska grupa, podążając szlakiem wrocławskich krasnali, miała okazję podziwiać uroki architektury Starego Miasta. Uczestnicy projektu mieli również możliwość  wysłuchania opowieści o powstawaniu wielkiego dzieła i dokładnego obejrzenia Panoramy Racławickiej. W ramach wyjazdu wszystkim uczestnikom wycieczki zapewniono transport oraz gorący posiłek.

Organizator Aleksandra Pieczyska

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.Nr  164/2006, poz. 1163 ze zm.)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi  :  Terapia psychospołeczna -  indywidualna . Termin realizacji zamówienia : czerwiec - grudzień  2012 Cena jest jedynym kryterium oceny ofert Inne istotne warunki zamówienia  - Terapia psychospołeczna  - indywidualna dla 8 osób  w  wymiarze po 8 godzin na osobę. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić   w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  - Terapia  psychospołeczna  indywidualna ”.  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia  20 czerwca   2012 r. do godz. 15.30.

Alicja Karmelita  
Kierownik   GOPS Jeżów Sudecki, 28 maja  2012 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Przeprowadzenie kursu  „Operator koparko-ładowarki”   Termin realizacji zamówienia :  lipiec – wrzesień 2012 Cena jest jedynym kryterium oceny ofert Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Operator koparko-ładowarki”  dla  trzech osób, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy . Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe na Warsztaty Osobistego Rozwoju”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 22 czerwca  2012   r. do godz. 15.30.     

Alicja Karmelita - Kierownik GOPS  

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Przeprowadzenie kursu  „ Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym „ Termin realizacji zamówienia :  lipiec – wrzesień     2012 Cena jest jedynym kryterium oceny ofert Inne istotne warunki zamówienia – kurs „ Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym „ dla dwóch  osób  w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych , prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy . Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe na Warsztaty Osobistego Rozwoju”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 22 czerwca  2012   r. do godz. 15.30.     

Alicja Karmelita - Kierownik GOPS  

Warsztaty rozwoju osobistego i poradnictwo zawodowe

Uczestnicy piątej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” biorą aktywny udział w zajęciach umożliwiających nabycie nowych kompetencji zawodowych   i sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Warsztaty osobistego rozwoju i poradnictwo zawodowe są formą wsparcia grupowego i indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Warsztaty dają szansę uczestnikom projektu na uzyskanie informacji  na temat aktualnych wymagań rynku pracy, a także umożliwiają przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym opracowywanie dokumentów aplikacyjnych wymaganych na otwartym rynku pracy. Udział w warsztatach pozwoli również uczestnikom projektu budować poczucie własnej wartości i pewności siebie, zwiększyć szacunek dla samego siebie oraz poprawić umiejętności komunikacyjne w sytuacjach osobistych i zawodowych.