ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Kurs prawa jazdy kat.B dla czterech osób

Termin realizacji zamówienia :  czerwiec  - grudzień 2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – zamówienie obejmuje kurs prawa jazdy kat. B  ( część teoretyczna i praktyczna) , koszt wizyty lekarskiej przed przystąpieniem do kursu oraz koszt egzaminu państwowego dla 4 osób .

Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  - Kurs prawa jazdy kat.B ”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do dnia 10 czerwca   2012   r. do godz. 15.30.

 

Alicja Karmelita - Kierownik GOPS

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: WARSZTATY OSOBISTEGO ROZWOJU .Termin realizacji zamówienia : maj  -  lipiec    2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert . Inne istotne warunki zamówienia - Grupowe warsztaty osobistego rozwoju  dla 8 osobowej grupy ( 36 godzin) w siedzibie zamawiającego oraz indywidualne poradnictwo zawodowe dla 8 osób, po 2 godziny każda . Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w siedzibie wykonawcy usługi.  Sposób przygotowania oferty :  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe na Warsztaty Osobistego Rozwoju”.  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 2 maja  2012   r. do godz. 15.30.
Alicja Karmelita - Kierownik GOPS

„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” – V edycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim już po raz piąty realizuje projekt systemowy „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i doradcy zawodowego, jak również z treningów kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy będą mieli również możliwość nabycia nowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, a także umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie umożliwi osobom długotrwale bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym zwiększenie szans na rynku pracy, podniesienie kompetencji życiowych oraz umiejętności społecznych. Do tegorocznego projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zakwalifikowano  8 osób, w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn. Wybrano te osoby, które wymagają aktywizacji i wyrażają gotowość udziału w projekcie. Poszczególne działania zostały dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów przy jednoczesnym uwzględnieniu dążenia do strategicznych celów równości płci.Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.

 

Spotkanie podsumowujące IV edycję projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

W dniu 28 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W spotkaniu wzięli udział klienci GOPS Jeżów Sudecki, którzy jednocześnie byli uczestnikami projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, jak również  pracownicy GOPS zaangażowani w pracę projektu. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli gminy Jeżów Sudecki: Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Artura Smolarka,  Przewodniczącą Komisji Budżetu  i Spraw Społecznych Rady Gminy – Panią Krystynę Tykę, Wójta Gminy  - Pana Edwarda Dudka, Sekretarza Gminy - Pana Ryszarda Wacha oraz przedstawicieli firm prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu. Uczestnicy w ramach projektu mieli możliwość korzystania z konsultacji psychospołecznych, pracy z doradcą zawodowym, udziału w kursach zawodowych. Działania odbywające się w ramach projektu umożliwiły jego uczestnikom rozwój osobisty, integrację społeczną i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu wykazali zadowolenie i satysfakcję z przebiegu projektu  „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.Nr  164/2006, poz. 1163 ze zm.)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi: WARSZTATY  OSOBISTEGO  ROZWOJU w tym  PORADNICTWO  ZAWODOWE więcej

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.Nr  164/2006, poz. 1163 ze zm.)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi: Koordynacja   projektem systemowym „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki „ więcej

 

Realizacja kursu prawa jazdy kat. B

W ramach Projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” dwie Beneficjentki ostateczne rozpoczęły kurs prawa jazdy kat. B. Szkolenie obejmuje 30 godzin nauki teorii oraz 30 godzin jazdy. W ramach kursu Beneficjentkom zapewniono badanie lekarskie oraz odpowiednie materiały szkoleniowe. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs prawa jazdy oferowany jest bezpłatnie Uczestniczkom projektu. Beneficjentki ostateczne na chwilę obecną zdały pozytywnie egzamin wewnętrzny, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestniczki projektu wyraziły zadowolenie z przebiegu szkolenia i mają głęboką nadzieję, że uda im się zdać ostateczny egzamin końcowy.