ue2011a

Kurs zawodowy „Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia”

W ramach IV edycji Projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” Beneficjent ostateczny ukończył kurs zawodowy „Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia”. Szkolenie trwało 36 godzin dydaktycznych. Podczas zajęć teoretycznych poruszone były zagadnienia obejmujące następującą tematykę: przepisy BHP i p.poż., utrzymywanie obiektów i terenów zielonych z elementami ochrony środowiska, podstawy ochrony mienia. Uczestnik szkolenia uzyskał zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 27.02.2006). Beneficjent ostateczny  przyznał, iż szkolenie spełniło jego oczekiwania oraz umożliwiło mu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Warsztaty - „Nowa szansa w Gminie Jeżów Sudecki"

Beneficjenci projektu biorą udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im nabycie nowych kompetencji zawodowych i sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Beneficjenci ostateczni brali udział w terapii psychospołecznej w ramach działań Projektu. Terapia psychospołeczna umożliwi podwyższenie aspiracji osobistych, wzmocnienie osobistego rozwoju, złagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia, wzrost samooceny i wzmocnienie aktywnych postaw osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakończono warsztaty osobistego rozwoju i poradnictwo zawodowe. Stanowią one formę wsparcia grupowego i indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Uczestnicy wyrazili zadowolenie i satysfakcję z przebiegu ww. zajęć.

„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” – IV edycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim kolejny rok realizuje projekt systemowy „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.   Do projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zakwalifikowano 4 kobiety i 1 mężczyznę.

Uczestnicy projektu korzystają z : -  poradnictwa psychologicznego; -  treningów kompetencji i umiejętności społecznych; - kursów zawodowych; -  warsztatów osobistego rozwoju i poradnictwa zawodowego. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszelkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.

2010 Kontynuacja projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim kolejny już rok realizuje projekt systemowy pn. „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do tegorocznego projektu zakwalifikowano 5 kobiet i 1 mężczyznę. Wybrano te osoby, które wymagają intensywnej aktywizacji i wyrażają gotowość udziału w projekcie. Poszczególne działania zostały dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów  przy uwzględnieniu dążenia do strategicznych celów równości płci.

„Nowa szansa w Gminie Jeżów Sudecki"

W ramach realizacji Projektu „Nowa szansa w Gminie Jeżów Sudecki” w dniu 08.06.2010 r. odbyła się wycieczka po najpiękniejszych zabytkach Kotliny Kłodzkiej. W imprezie wzięli udział beneficjenci ostateczni wraz z rodzinami oraz personel Projektu. Podczas całej imprezy mieliśmy zapewnioną opiekę licencjonowanego przewodnika.  Impreza służyła integracji uczestników projektu oraz nawiązaniu dobrych relacji z personelem projektu.

Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki - edycja I – 2008 r.

Po przeprowadzonej diagnozie sytuacji społeczno-ekonomicznej w obszarze integracji społecznej gminy, można stwierdzić, że jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest  długotrwałe bezrobocie, a w konsekwencji pogarszająca się sytuacja materialna osób  pozostających bez pracy. Stanowi to poważny problem nie tylko społeczny ale i  gospodarczy   w całej Polsce. Pomoc wypłacana takiej osobie  przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi pasywną formę zabezpieczenia społecznego i nie prowadzi   do trwałego polepszenia  sytuacji bezrobotnego. Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wychodząc naprzeciw nowym możliwościom , jakie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przystąpił do realizacji  projektu pod nazwą „ Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” . Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w gminie. Osoby bezrobotne, zakwalifikowane do projektu, mają możliwość  uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych  ( opiekun osób starszych ) , nowych umiejętności ( prawo jazdy) a także naukę autoprezentacji, przydatnych w skutecznym poszukiwaniu pracy. 

Zakończenie 2010- "Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki"

Dnia 14 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu pn. „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  W spotkaniu uczestniczyli Beneficjenci ostateczni, pracownicy GOPS oraz sekretarz gminy, Pan Ryszard Wach. Uczestnicy projektu wykazali zadowolenie z działań wynikających z przebiegu Projektu, co zachęca do dalszego ubiegania się o środki na kolejny projekt w roku 2011.