ue2011a

,, Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki ”

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim kontynuuje realizację projektu systemowego pn „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”. Do projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zakwalifikowano 8 kobiet.  Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem. Uczestniczki projektu korzystają z poradnictwa zawodowego i psychologicznego, treningów kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów osobistego rozwoju, asystenta rodziny.  W ramach projektu odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne oraz wycieczka do Wrocławia, w których wzięły udział beneficjentki ostateczne wraz z rodzinami oraz personel projektu. W lipcu br. został również zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci uczestniczek projektu.

,, Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki ”

 Dnia 8 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu pn. „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.   W spotkaniu uczestniczyli: zastępca przewodniczącego Rady Gminy- Pan Józef Odrzywolski, przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Społecznych- Pani Krystyna Tyka, sekretarz gminy- Pan Ryszard Wach, Sołtys wsi Siedlęcin- Pan Marian Tyka, beneficjentki ostateczne projektu oraz pracownicy GOPS. Zadowolenie uczestniczek projektu mobilizuje do dalszego ubiegania się o środki na kolejny projekt, realizowany w 2010 roku.