Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013,poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Podstawy ochrony  mienia”  
Termin realizacji zamówienia :      sierpień  – listopad    2014 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Pracownik ochrony mienia”  dla  jednej osoby, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu.
 Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe -Podstawy ochrony mienia”.  
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem    pod    nr 75 7132254   w  terminie   do  6 czerwca 2014   r.  do godz. 15.30. 
   
Alicja Karmelita
(-)   Kierownik GOPS