ue2011a

2010 Kontynuacja projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim kolejny już rok realizuje projekt systemowy pn. „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do tegorocznego projektu zakwalifikowano 5 kobiet i 1 mężczyznę. Wybrano te osoby, które wymagają intensywnej aktywizacji i wyrażają gotowość udziału w projekcie. Poszczególne działania zostały dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów  przy uwzględnieniu dążenia do strategicznych celów równości płci.