ue2011a

Warsztaty - „Nowa szansa w Gminie Jeżów Sudecki"

Beneficjenci projektu biorą udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im nabycie nowych kompetencji zawodowych i sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Beneficjenci ostateczni brali udział w terapii psychospołecznej w ramach działań Projektu. Terapia psychospołeczna umożliwi podwyższenie aspiracji osobistych, wzmocnienie osobistego rozwoju, złagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia, wzrost samooceny i wzmocnienie aktywnych postaw osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakończono warsztaty osobistego rozwoju i poradnictwo zawodowe. Stanowią one formę wsparcia grupowego i indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Uczestnicy wyrazili zadowolenie i satysfakcję z przebiegu ww. zajęć.