ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Przeprowadzenie kursu  „ Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym „ Termin realizacji zamówienia :  lipiec – wrzesień     2012 Cena jest jedynym kryterium oceny ofert Inne istotne warunki zamówienia – kurs „ Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym „ dla dwóch  osób  w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych , prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy . Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe na Warsztaty Osobistego Rozwoju”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 22 czerwca  2012   r. do godz. 15.30.     

Alicja Karmelita - Kierownik GOPS