ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013,poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Przeprowadzenie kursu  „Podstawy ochrony  mienia”  
Termin realizacji zamówienia :      sierpień  – listopad    2014 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Pracownik ochrony mienia”  dla  jednej osoby, w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu.
 Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe -Podstawy ochrony mienia”.  
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,  pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem    pod    nr 75 7132254     w    terminie   do       6   czerwca 2014   r.          do godz. 15.30. 
   
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita

„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” – VII edycja

„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” – VII edycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podobnie, jak w latach ubiegłych, realizuje projekt systemowy „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”. Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Uczestnicy projektu, w ramach zaplanowanych działań, będą mogli skorzystać
z bezpłatnych porad psychologa i doradcy zawodowego, jak również wziąć udział w kursach zawodowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwijanie aktywnych form integracji społecznej.
Do tegorocznego projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zakwalifikowano 
6 osób, w tym 5 kobiet i 1 mężczyznę. Wszystkie te osoby wymagają aktywizacji społecznej
i zawodowej oraz wyrażają gotowość udziału w projekcie. Poszczególne działania zostały dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu dążenia do strategicznych celów równości płci.
Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.

Prelekcja „Pułapki współczesnego świata – narkotyki i dopalcze”

W związku z nasilającym się problemem nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież i dzieci, który wynika z coraz powszechniejszej dostępności do narkotyków
i dopalaczy oraz niedostatecznej wiedzy na ich temat, w dniu 22 listopada 2013 r. - w ramach projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” - została zorganizowana prelekcja
pt. „Pułapki współczesnego świata – narkotyki i dopalacze”.
Spotkanie prowadzone było przez specjalistkę z Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar” w Jeleniej Górze. W prelekcji wzięli udział uczestnicy projektu oraz ich najbliższe otoczenie. Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych środków psychoaktywnych, jak również objawy uzależnienia od wybranych substancji. Podczas spotkania obalono  nieprawdziwe mity funkcjonujące w społeczeństwie dotyczące dopalaczy i pozostałych narkotyków, uzyskano odpowiedzi na nurtujące pytania i  informacje, gdzie można szukać profesjonalnej pomocy.

Poruszana na prelekcji tematyka miała uświadomić uczestnikom spotkania, dlaczego tak ważna jest profilaktyka w zakresie zapobiegania nadużywania narkotyków oraz dopalaczy. Dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prelekcja „Pułapki współczesnego świata – narkotyki i dopalcze” została zaoferowana uczestnikom i ich otoczeniu bezpłatnie.

Prelekcja pt. „Cukrzyca – profilaktyka, leczenie, jak z tym żyć?”

Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna stanowi nie lada wyzwanie nie tylko dla sytemu opieki zdrowotnej, ale wymaga przede wszystkim poszerzenia wiedzy w społeczeństwie, w szczególności gdy w ostatnich latach zachorowalność na nią tak drastycznie wzrosła.  
W związku z powyższym dla  uczestników projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” oraz ich najbliższego otoczenia została zorganizowana w dniu 14.11.2013 r. prelekcja pt. „Cukrzyca – profilaktyka, leczenie, jak z tym żyć?”. Spotkanie informacyjne prowadzone było przez pielęgniarkę współpracującą na co dzień z poradnią diabetologiczną działającą w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

Celem prelekcji było przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej powstawania i przebiegu cukrzycy, jej typów, ukazanie jej wpływu na całościowe funkcjonowanie organizmu człowieka, jak również pokazanie możliwości poprawiających jakość życia osób
z cukrzycą. Wszystkie chętne osoby mogły skorzystać z bezpłatnego pomiaru insuliny. Ponadto, dla uczestników prelekcji przygotowano nieodpłatne materiały dydaktyczne związane z tematyką cukrzycy.
Podczas spotkania wszyscy chętni mogli podzielić się własnymi doświadczeniami, jak również zadać pytania wieloletniej specjalistce z poradni  diabetologicznej.
Dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prelekcja „Cukrzyca – profilaktyka, leczenie, jak z tym żyć?” została zaoferowana uczestnikom i ich otoczeniu bezpłatnie.

Wyjście do teatru w ramach spotkania informacyjno-integracyjnego

Dla uczestników projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” oraz ich najbliższego otoczenia zostało zorganizowane w dniu 08.11.2013 r. wyjście do Teatru  im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
Uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem obejrzeli adaptację sztuki Molier’a “Don Juan”. Dla niektórych osób był to pierwszy kontakt z teatrem. Uczestnicy, którzy debiutowali jako widzowie teatru, mieli szansę doświadczyć nowych emocji oraz uwrażliwić się poprzez sztukę. Ponadto, wyjście do teatru miało rozbudzić w uczestnikach projektu potrzebę obcowania z kulturą wyższego rzędu, a także ukazać alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Wyjście do teatru to także doskonała okazja na integrację grupy i przeciwdziałanie wykluczenia społecznego.
Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne. Uczestnicy projektu oraz ich rodziny zapewniony mieli darmowy transport.

Kurs prawa jazdy kat. B

Dwoje Uczestników VI edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” bierze udział w kursie prawa jazdy kat. B. Szkolenie obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych  i 30 godz. praktycznej nauki kierowania pojazdem. Kursanci szlifują umiejętności jazdy na autach takich samych, jakie używane są na egzaminie państwowym  w jeleniogórskim WORD.

Posiadanie prawa jazdy kat. B z pewnością pomoże Uczestnikom projektu w swobodnym poruszaniu się, jak również może być atutem dla przyszłego pracodawcy. Tym samym zdany pozytywnie egzamin na prawo jazdy umożliwi Uczestnikom projektu lepsze poruszanie się na rynku pracy, a co za tym idzie daje szansę na znalezienie stałego zatrudnienia.

Wszystkie osoby biorące udział w kursie prawa jazdy kat. B mają  zapewnione nieodpłatnie badania lekarskie oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz państwowym. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs prawa jazdy oferowany jest Uczestniczkom projektu bezpłatnie.

Wszystkim osobom biorącym udział w kursie prawa jazdy życzymy pozytywnych wyników egzaminów i  wytrwałości w realizacji zamierzeń, które przyczynią się do podniesienia ich kwalifikacji społecznych i zawodowych w ramach realizowanego projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”.

Kurs „Stylizacji paznokci i wizażu”

W ramach kolejnej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” jedna bezrobotna kobieta bierze udział w kursie zawodowym „Stylizacji paznokci i wizażu”.

Dzięki  udziałowi w szkoleniu Uczestniczka ma szansę na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które ułatwią jej w przyszłości znalezienie zatrudnienia.

Program kursu zawodowego „Stylizacja paznokci i wizażu” został tak przygotowany by w sposób wyczerpujący i jak najbardziej dostępny przedstawił kwestie teoretyczne oraz praktyczne wynikające ze specyfiki zawodu. Kurs wizażu i stylizacji paznokci omawia podstawowe zagadnienia i techniki stylizacji. W czasie kursu Uczestniczka ma szansę wdrożyć się w świat makijażu i stylizacji dzięki zajęciom praktycznym, które odbywają się na samodzielnym stanowisku wyposażonym w podstawowe akcesoria do nauki sztuki wizażu
i stylizacji paznokci.

Uczestnictwo w kursie zawodowym „Stylizacja paznokci i wizażu”, dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską, jest bezpłatne. Wszystkie materiały dydaktyczne a także akcesoria potrzebne do pracy w zawodzie Uczestniczka projektu otrzymuje nieodpłatnie.