Dobry start - 300 dla ucznia

300WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ:

  • za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LIPCA 2020 R.
  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 SIERPNIA 2020 R.

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.

Ostateczny termin składania wniosków – 30 LISTOPAD 2020 R.
Szczegółowe informacje oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można uzyskać w siedzibie GOPS pokój 113.

Świadczenie wychowawcze 500+

500Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 MOŻNA SKŁADAĆ:

  • za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LUTEGO 2021 R.
  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 KWIETNIA 2021 R.

Program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Prawo do świadczenia 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Terminy wypłaty środków w programie 500 plus:

  • Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę do 30 czerwca 2021 r.
  • Złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę do 31 lipca 2021 r.
  • Złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę do 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę do 30 września 2021 r.
  • Złożenie wniosku od 1 do 31 sierpnia 2021 r. oznacza wypłatę do 31 października 2021 r.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 75-713-22-75, można pobierać w siedzibie GOPS.

Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita