ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

 • ZASIŁEK RODZINNY - od 1 listopada 2023 r. trwającym do 31 października 2024 r.
 • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2023 r. trwającym do 30 września 2024 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2023 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2023 r.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1209,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:

 • kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2022 r. do dnia złożenia wniosku,
 • świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2022 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
 • zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2023 r.,
 • PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2022 r., a obecnie jest zamknięta,
 • kopię nakazów płatniczych za 2022 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
 • prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
 • zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2022 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszualimentacyjnego.

Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek, celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.


Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 139 poz. 992 ze zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Osoby uprawnione

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje ww. osobom, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole - nie dłużej niż do 21 roku życia. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoba posiadająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • z tytułu urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde urodzone dziecko
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia świadczenia alimentacyjnego - dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe)

Przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu - niezależnie od ich dochodów. Wysokość zapomogi wynosi: 1. 000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osoby uprawnione

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi miesięcznie 153 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Osoby uprawnione.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu lub
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych

 • kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka lub kserokopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał),
 • zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej (oryginał),
 • w przypadku zamieszkiwania ucznia w miejscowości, w której uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej: dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny a w przypadku stancji: oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – oryginał zaświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub kserokopia nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • dokument określający datę utraty dochodu (tj. kserokopia świadectwa pracy) oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (zaświadczenie z zakładu pracy oraz PIT- 11 z zakładu pracy);
 • dokument (zaświadczenie) lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny (zawierające datę podjęcia pracy);
 • kserokopia aktów zgonu rodziców lub kserokopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;
 • kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kserokopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • kserokopia odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 • kserokopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenia rodzinne może domagać się takiego dokumentu.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.