Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe)

Przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu - niezależnie od ich dochodów. Wysokość zapomogi wynosi: 1. 000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka