Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych

 • kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka lub kserokopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał),
 • zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej (oryginał),
 • w przypadku zamieszkiwania ucznia w miejscowości, w której uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej: dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny a w przypadku stancji: oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – oryginał zaświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub kserokopia nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • dokument określający datę utraty dochodu (tj. kserokopia świadectwa pracy) oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (zaświadczenie z zakładu pracy oraz PIT- 11 z zakładu pracy);
 • dokument (zaświadczenie) lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu netto z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny (zawierające datę podjęcia pracy);
 • kserokopia aktów zgonu rodziców lub kserokopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;
 • kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kserokopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • kserokopia odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 • kserokopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenia rodzinne może domagać się takiego dokumentu.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.