ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

  • ZASIŁEK RODZINNY - od 1 listopada 2023 r. trwającym do 31 października 2024 r.
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2023 r. trwającym do 30 września 2024 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2023 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2023 r.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1209,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:

  • kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2022 r. do dnia złożenia wniosku,
  • świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2022 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
  • zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2023 r.,
  • PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2022 r., a obecnie jest zamknięta,
  • kopię nakazów płatniczych za 2022 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
  • prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
  • zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2022 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszualimentacyjnego.

Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek, celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.


Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita